Een verhaal van een kwart eeuw doorzettingsvermogen, geduld én succes van de Meuzegemse gemeenschap

 

02.06.1988: de pastorij van Meuzegem wordt bij Ministerieel Besluit beschermd monument verklaard

.. .10.1994: overlijden van E.H. Jan Becker, laatste in de pastorij residerende pastoor

05.12.1998: bij de feestviering in de kerk van Meuzegem naar aanleiding van het voltooien van schilderwerken en werken aan elektriciteit en verwarming, belooft burgemeester Roger Heyvaert dat de gemeente werk zal maken van de restauratie van de pastorij

20.05.2001: gezamenlijke brief van alle organisaties van de parochie aan het gemeentebestuur om eindelijk werk te maken van de restauratie

25.09.2003: vergadering op de pastorij van Imde (kerkfabriek en parochieploeg)

01.10.2003: brief aan de gemeente met vraag naar de stand van zaken

16.10.2003: vergadering op de Commissie Monumentenzorg (architecten – technici van de gemeente)

23.10.2003: nieuwe vergadering in Imde  (kerkfabriek en parochieploeg)

05.01.2004: eerste verkennend gesprek op het bisdom Mechelen (toeziende overheid)

22.03.2004: gesprek op het schepencollege van Meise met vraag naar de stand van zaken

07.04.2004: burgemeester Roger Heyvaert is aanwezig op een vergadering van de kerkfabriek en belooft om de zaak verder op te volgen

10.05.2004: principiële beslissing van het schepencollege om de pastorij te verkopen

27.05.2004: tijdens de gemeenteraad wordt de principiële beslissing van het schepencollege meegedeeld om over te gaan tot de verkoop van de pastorij

31.05.2004: vergadering in de kerk van Meuzegem met een dertigtal Meuzegemnaren om de actie tegen de verkoop op te starten

04.06.2004: aan alle leden van de gemeenteraad wordt een dossier overgemaakt met een historiek van de reeds ondernomen acties voor behoud van de pastorij en de verantwoording van de restauratie voor de gemeenschap van Meuzegem. Tevens wordt bij de bevolking van Meuzegem een actie gestart met petitie en raamaffiche om massaal te protesteren tegen de verkoop van de pastorij. Samen met Koen De Roover wordt een nieuwe website opgestart
www.meuzegem.be om de actie te ondersteunen. Er worden 700 handtekeningen verzameld  om de verkoop van de pastorij tegen te houden en het ongenoegen van de bevolking van Meuzegem duidelijk te maken aan het gemeentebestuur

14.06.2004: een afvaardiging van het actiecomité gaat de zaak verdedigen op een fractievergadering van de CD&V die (schoorvoetend) belooft om in het schepencollege aan te dringen op nieuwe gesprekken met de bevolking van Meuzegem

18.06.2004: een delegatie van Meuzegem gaat de actie toelichten op de avondmarkt in Wolvertem

24.06.2004:zitting van de gemeenteraad. Veel volk van Meuzegem in de zaal. De verkoop van de pastorij staat niet op de agenda doch de partijen van de oppositie ( Groen, Spirit en Vlaams Blok ) interpelleren over de zaak. Hun amendementen om mee te beslissen in deze zaak worden verworpen. De meerderheid verwijst naar een komend gesprek tussen de gemeentediensten en de vertegenwoordigers van de parochie

05.07.2004: tijdens een vergadering met afgevaardigden van het gemeentebestuur, de kerkfabriek en de parochieploeg wordt overeengekomen dat het schepencollege haar vroegere beslissing tot verkoop terug zal evalueren in het licht van de reacties van de bevolking van Meuzegem en van de toezegging door de kerkfabriek om het nieuwe zaaltje mee te financieren

20.07.2004: het schepencollege trekt de principiële beslissing van de verkoop van de pastorij in en verklaart zich akkoord met de oprichting van een zaaltje en de restauratie van de pastorij

06.09.2004: het schepencollege geeft opdracht aan haar technische dienst om de werkzaamheden van de architecten terug op te starten en te coördineren

27.10.2005: oprichting en eerste vergadering van een werkgroep samengesteld uit leden van de kerkfabriek, parochiale organisaties en inwoners van Meuzegem om het dossier van de restauratie van de pastorij en de bouw van een aanpalend zaaltje door de kerkfabriek op te volgen en te stimuleren

01.12.2005: brief van de werkgroep aan het schepencollege met de aanvraag voor een dringend onderhoud i.v.m. de evolutie van het dossier van de restauratie

09.01.2006: de werkgroep wordt ontvangen door het schepencollege van Meise en verkrijgt een principieel akkoord voor het verlenen van een erfpacht aan de kerkfabriek voor een termijn van 99 jaar op een perceel grond gelegen naast de pastorij voor de bouw van een ontmoetings-ruimte.  Tevens verleent de gemeente aan de kerkfabriek een gebruiksrecht op een aantal plaatsen gelegen op het gelijkvloers van de pastorij

26.01.2006: het bisdom als toeziende overheid op de kerkfabrieken geeft een principieel akkoord met de erfpacht en het gebruiksrecht door de gemeente

22.05.2006: het schepencollege neemt kennis van de beslissing van de Cel Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap waarin heel wat kritische bemerkingen worden geformuleerd over het voorgestelde restauratiedossier en waarin het voorgestelde plan voor de nieuwbouw wordt afgewezen

19.10.2006: de gemeenteraad bekrachtigt het voorstel van het schepencollege tot het verlenen van een recht van opstal aan de kerkfabriek

24.10.2006: het bisdom geeft schriftelijk akkoord met het recht van opstal en de bouw van het zaaltje door de kerkfabriek

11.12.2006: de akte waarin de gemeente Meise een recht van opstal (voor 50 jaar) verleent aan de kerkfabriek van Meuzegem op een perceel grond van 377 m2, links van de pastorij, wordt ondertekend door de Burgemeester

22.02.2007: op de zitting van de gemeenteraad wordt het dossier voor de dringende instandhoudingwerken van de linkergevel van de pastorij goedgekeurd. Dit dossier werd opgemaakt door de architecten E. Van Hoeck en G. Gantois.

15.04.2009: de architecte G. Gantois levert het restauratiedossier (eerste faze – ruwbouw) binnen bij de gemeente

29.06.2009: infoavond in de kerk van Meuzegem over de stand van zaken.  Schepen Dirk Snauwaert geeft een overzicht van de stedenbouwkundige beslissingen die werden genomen en van de financiering van het project, architecte G. Gantois geeft inzicht in de restauratie

27.09.2012: de gemeenteraad bekrachtigt de overeenkomst tussen de gemeente en de kerkfabriek betreffende het gebruik van de pastorij en het zaaltje

….12.2012: ondertekening van de gebruiksovereenkomst tussen gemeente en kerkfabriek

30.12.2013: de parochieploeg stelt een basisnota voor met betrekking tot het beheer en de uitbating van de nieuwe zaal en de pastorij door een nieuwe beheerraad. Deze nota wordt voorgelegd aan een voorlopige werkgroep met afgevaardigden van de Meuzegemse verenigingen en daarna ook aan de kerkfabriek

12.02.2014: de voorlopige werkgroep keurt de basisnota omtrent het beheer goed

03.03.2014: de kerkfabriek keurt de basisnota goed

01.06.2014: alle inwoners van Meuzegem worden aangeschreven en gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de nieuwe beheerraad die het beheer van het ontmoetingscentrum zal waarnemen

17.09.2014: eerste vergadering van de nieuwe beheerraad.